สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรชิตา  ยอดกล้า
2. เด็กชายศักรินทร์   บุรทร
 
1. นายสิธทา  หาญประสพ
2. นางอุบลวรรณ  คำเรือง
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มั่นคง
 
1. นางสาวชลิดา  กมลสินธุ์