สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตุ่น สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 10 1. เด็กชายทิวากร  โพธิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เบ้าทอง
3. เด็กหญิงอภัสรา  จันทร์วาน
 
1. นางอุบลรัตน์  บัวจำปา
2. นางรัตนา  พิสิทธพงศ์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรหมพร  มากเขียน
 
1. นายปริญญา  สุทธิวานิช
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรัตน์   ปานทนนท์
2. เด็กชายมานิตย์  มาสาโสม
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทรงศรี
 
1. นายชัยณรงค์  ม่วงประเสริฐ
2. นายปริญญา  สุดธิวานิช