สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  กันตา
 
1. นางสาวบัวแก้ว  คำหอมกุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  วงค์คต
2. เด็กชายครรชิต  สนิทไทย
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจดี
4. เด็กหญิงชณัฐดา  ภูนาผา
5. เด็กชายชาคริต  ยวงมณี
6. เด็กชายณัฐพันธ์  ถิ่นถาน
7. เด็กชายธีรพล  ผลกอง
8. เด็กหญิงธีราพร  จริรัมย์
9. เด็กหญิงนงเยาว์  แสนสุข
10. เด็กชายปริญญา  ภู่ชุ่ม
11. เด็กหญิงพนิดพร  นามโคตร
12. เด็กชายมงคล  สารขันธ์
13. เด็กหญิงวริษา  ใจหาญ
14. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ชุ่มแน่น
15. เด็กหญิงวิชชุดา  ม่วงชาติ
16. เด็กหญิงสาวิตรี  ลับสูงเนิน
17. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์นา
18. เด็กหญิงสุชาดา  ช่วยณรงค์
19. เด็กหญิงสุธิดา  อยู่เย็น
20. เด็กหญิงสุนิสา  ลายคราม
21. เด็กชายสุเมธ  แสงแก้ว
22. เด็กหญิงอภิญญา  ธะนะพันธ์
23. เด็กหญิงอรัญญา  พรหมบุตร
24. เด็กชายอิศรา  เย็นประสพ
25. เด็กหญิงเจนจิรา  อายุสม
26. เด็กหญิงแก้วตา  พรมนัด
 
1. นางสาวชมัยพร  อาจทวีกูล
2. นางสาวปราณี  สาลีพันธ์