สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีเจริญ
 
1. นางวิไลวรรณ  เศษศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงดวงฤดี  กงแก้ว
 
1. นางวิไลวรรณ  เศษศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  พิลึก
 
1. นางสาวยุพิน  หินซุย