สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีเจริญ
 
1. นางวิไลวรรณ  เศษศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงดวงฤดี  กงแก้ว
 
1. นางวิไลวรรณ  เศษศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงลินลนี  แซ่หลี
 
1. นางสาวละอองดาว  นามเกษม
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจริญดง
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ขืนเขียว
3. เด็กหญิงนลินี  วิเศษชัย
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ภูสาลี
5. เด็กหญิงเกนิกา  วิเศษชัย
 
1. นางสาวรัตนา  บำรุงจันทร์
2. นางวิไลลักษณ์  แสงเย็นพันธุ์
3. นางจารุภา  ไชยดี
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  หลาวเพ็ชร
2. เด็กหญิงฆัญทิตา  แก้วสา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  แม่นปืน
4. เด็กหญิงณัฐริกา  เจริญดง
5. เด็กหญิงวรวรรณ  ชัยสาน
6. เด็กหญิงเกวลิน  ใจหมั้น
 
1. นางสาวรัตนา  บำรุงจันทร์
2. นางวิไลลักษณ์  แสงเย็นพันธุ์
3. นางสาวปัทมา  คล่องวิเชียร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  พิลึก
 
1. นางสาวยุพิน  หินซุย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษ์สา
2. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  ขนธาตุ
3. เด็กหญิงภารดา  อินทร์อ่อน
 
1. นางวิไลลักษณ์  แสงเย็นพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาติก้อน