สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพเซียม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ธวัชอ่อน
2. เด็กหญิงกรพินธุ์  งามสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกาญจณี  ไขอ่อน
4. เด็กหญิงทอฝัน  แดงสี
5. เด็กหญิงพฤกษา  สุขหนุน
 
1. นายนเรศ  ไตรยงค์
2. นางสาวพรธิภา  ใจกล้า
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  งามสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกาญาณี  ไข่อ่อน
3. เด็กหญิงจินตนา  จะรัมย์
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญศิริ
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เรืองประโคน
6. เด็กชายชัยวัฒน์  สีทา
7. เด็กชายทัศทน  บรรลัง
8. เด็กชายนครินทร์  พิพัฒนกิจ
9. เด็กชายนนทชัย  แก้วเกิด
10. เด็กหญิงนลพรรณ  จันทวงษ์
11. เด็กหญิงปรางค์วลัย  ศิลาพงษ์
12. เด็กหญิงปิยธิดา  ยินดีรัมย์
13. เด็กหญิงพัตร์ชา  ยอดพะเนา
14. เด็กหญิงวรรัตน์  สุทธิโสม
15. เด็กหญิงสุภาพร  ปานมน
16. เด็กหญิงอรัญญา  ชัยวงศ์
17. เด็กชายอิทธิพล  ใหม่เมธี
18. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปานทอง
19. เด็กชายเมธินทร์  สอนหมื่น
20. เด็กหญิงไอดิน  พิมวันนา
 
1. นายนเรศ  ไตรยงค์
2. นางณัฐวี  งามผลเจริญ
3. นางสาวน้ำอ้อย  บุญลอยแสง
4. นางสาวนภาวรดี  เรืองเดช
5. นางสาวพรธิภา  ใจกล้า
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดานัฐ  จูงาม
2. เด็กหญิงปรางค์วลัย  ศิลาพงษ์
3. เด็กชายภูมิศักดิ์  เสาวเนียม
 
1. นางรุ่งชยาวีร์  พศุตม์สถาพร
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัศทน  บรรลัง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ยินดีรัมย์
 
1. นางณัฐวี  งามผลเจริญ
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ศิลาพงษ์
2. เด็กชายชุติวัต  ปานทอง
3. เด็กชายเอกพงษ์  ปานทอง
 
1. นางจรรยา  ชฎาชัย
2. นางสาวสร้อยเพชร  พุฒ