สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพเซียม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงจินตนา  จะรัมย์
 
1. นางณัฐวี  งามผลเจริญ
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  บรรลัง
 
1. นางบังอร  ผูกดี
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงถิรดา  ศรีเมือง