สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพเซียม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกัณญาณัฐ  ออกสุข
 
1. นางณัฐวี  งามผลเจริญ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64.33 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสิริมล  คำหอม
 
1. นายนเรศ  ไตรยงค์