สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพไทย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายลักษิกา  ธนะพันธ์
 
1. นางสาววิภาดา  กุลรักษา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววิภาดา  กุลรักษา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพัชรี  บำรุงแคว้น
 
1. นางสาววิภาดา  กุลรักษา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  ธนะพันธ์
 
1. นางสาววิภาดา  กุลรักษา
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายอนุวัต  หาญแอม
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ฝ่ายดี