สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  พรมงาม
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงเกวลิน  สินทมครบุรี
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ประโยชน์มี
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จุลตะขบ
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
2. นางสาวอรพรรณ  น้อม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  น้อยศรี
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พินิจชอบ
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
2. นางสาวอรพรรณ  น้อม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจพร  งามพุทธิวรศรี
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริญญา  เพ็งสูงเนิน
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พันธ์นาคา
3. เด็กหญิงอาภัสรา  พิมพ์อักษร
 
1. นางธิดาพร  แก้วหยาด
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงพนิดา  อินแปลง
2. เด็กชายเทวัญ  เนินบก
 
1. นางสุเวียง  ไชยปัญหา
2. นางสาวสุรินทร์  ขาวงาม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายจิรยุทธ  วงค์ทำ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  กองมี
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
2. นางอรพิน  คงหมุน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยศดนัย  โปร่งสูงเนิน
2. เด็กหญิงไพริน  ศรีสุนา
 
1. นางสุเวียง  ไชยปัญหา
2. นางสุรินทร์  ขาวงาม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษิณ  รวมทรัพย์
2. เด็กชายมานวรรธน์  ชัยสมบูรณ์
3. เด็กชายสิรยุทธ  เวฬุบรรณ
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงปราณปริยา  สินปรุ
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  นพพวง
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยพงษ์
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  การพงศ์ศรี
2. เด็กหญิงฐิติยา  โภคานุรักษ์
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  สมุห์นวล
4. เด็กชายทินกร  เกศศรี
5. นายธนากร  อุ่มมี
6. เด็กหญิงรัตนากร  เรืองแสง
7. เด็กหญิงวรรณิศา  พรหมสุวรรณ
8. เด็กชายสิทธิราช  แสนลำภา
9. เด็กหญิงอุไรรัตน์  คำแหง
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมผา
 
1. นายภัคพงษ์  จันทวโร
2. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
3. นายธวัชชัย  สาบัว
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เทพพิทักษ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ชุมแวงวาปี
3. เด็กหญิงวรัญญา  เทียนโพ
 
1. นางอรพิน  คงหมุน
2. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุตรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ชมเชย
3. เด็กหญิงเมยาวี  ศรีหามี
 
1. นางอรพิน  คงหมุน
2. นางสุเวียง  ไชยปัญหา
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพล  พันโท
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมผา
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญศรี
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงดวงกมล  เชยสมบัติ
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญศรี
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงปราณปริยา  สินปรุ
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญศรี
 
20 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  คงเพชรพะเนา
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ชัยฤทธิ์
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญศรี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกช  มากมี
2. เด็กหญิงพลอยวิมล  หลักดี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ชนะบุญ
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง