สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  สมกิ่ง
 
1. นางศราวดี  โดยโต๊ะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสหรัถ  ลาสร้อย
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  คำแหง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมผา
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงจริญา  ป่าครอง
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  อินทร์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงมุกทราย  ควรประโคน
 
1. นายภัคพงษ์  จันทวโร
2. นางธิดาพร  แก้วหยาด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรเมษฐ  โปร่งสูงเนิน
2. เด็กหญิงศิวนาถ  ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงโยษิตา  แดงตะขบ
 
1. นางธิดาพร  แก้วหยาด
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤษณา  อริยา
 
1. นางสุเวียง  ไชยปัญหา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิรินันท์  แรกขึ้น
2. เด็กหญิงอารยา  ศรีถาพร
 
1. นางสุพัตรา  สุจิตต์ธรรมคุณ
2. นายพิสัญ  ผลสวัสดิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสหรัถ  ลาสร้อย
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงวริญา  พิกุลเงิน
 
1. นางสาวสุภาพร  ประศาสน์ธรรม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จิตเอี่ยม
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วดัด
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
11 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เขียว
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  รินนางรอง
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญศรี
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณิดา  เนื่องแก้ว
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ชอบกิจการ
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญศรี
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75.43 เงิน 14 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ภิญโญยาง
 
1. นางปภัสรา  ศรีรักชาติ
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงณธิดา  โหน่งหน่าย
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เวฬุบรรพ์
3. เด็กหญิงนิภาธร  คงเป็นนิจ
 
1. นางรัชนี  แสงสี
2. นางทิพามณี  จำเพียร