สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วดัด
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66.33 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงลลิตา  แรกขึ้น
 
1. นางสาวสุรินทร์  ขาวงาม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายรมย์รวินท์  สมุห์นวล
2. เด็กชายสุภชัย  สุยะสา
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. นางสาวชมพูนุช  นิมิตรสำโรง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เภาถาวร
3. เด็กชายภูรินทร์  ปัญญาใส
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
2. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเพชรรดา  ทิพย์โอสถ
 
1. นางรจนา  หงษ์ทอง