สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  สมกิ่ง
 
1. นางศราวดี  โดยโต๊ะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วดัด
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  พรมงาม
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66.33 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงลลิตา  แรกขึ้น
 
1. นางสาวสุรินทร์  ขาวงาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวเกศินี  ภายสูงเนิน
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสหรัถ  ลาสร้อย
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  คำแหง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมผา
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงเกวลิน  สินทมครบุรี
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายบูรพา  ประภา
 
1. นางสาวอรพรรณ  น้อม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ประโยชน์มี
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จุลตะขบ
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
2. นางสาวอรพรรณ  น้อม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  น้อยศรี
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พินิจชอบ
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
2. นางสาวอรพรรณ  น้อม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอลงกรณ์  บุบผาสังข์
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจพร  งามพุทธิวรศรี
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงจริญา  ป่าครอง
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  อินทร์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงมุกทราย  ควรประโคน
 
1. นายภัคพงษ์  จันทวโร
2. นางธิดาพร  แก้วหยาด
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริญญา  เพ็งสูงเนิน
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พันธ์นาคา
3. เด็กหญิงอาภัสรา  พิมพ์อักษร
 
1. นางธิดาพร  แก้วหยาด
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรเมษฐ  โปร่งสูงเนิน
2. เด็กหญิงศิวนาถ  ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงโยษิตา  แดงตะขบ
 
1. นางธิดาพร  แก้วหยาด
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤษณา  อริยา
 
1. นางสุเวียง  ไชยปัญหา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงพนิดา  อินแปลง
2. เด็กชายเทวัญ  เนินบก
 
1. นางสุเวียง  ไชยปัญหา
2. นางสาวสุรินทร์  ขาวงาม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายจิรยุทธ  วงค์ทำ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  กองมี
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
2. นางอรพิน  คงหมุน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยศดนัย  โปร่งสูงเนิน
2. เด็กหญิงไพริน  ศรีสุนา
 
1. นางสุเวียง  ไชยปัญหา
2. นางสุรินทร์  ขาวงาม
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิรินันท์  แรกขึ้น
2. เด็กหญิงอารยา  ศรีถาพร
 
1. นางสุพัตรา  สุจิตต์ธรรมคุณ
2. นายพิสัญ  ผลสวัสดิ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษิณ  รวมทรัพย์
2. เด็กชายมานวรรธน์  ชัยสมบูรณ์
3. เด็กชายสิรยุทธ  เวฬุบรรณ
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงปราณปริยา  สินปรุ
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  นพพวง
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสหรัถ  ลาสร้อย
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยพงษ์
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงวริญา  พิกุลเงิน
 
1. นางสาวสุภาพร  ประศาสน์ธรรม
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จิตเอี่ยม
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วดัด
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายรมย์รวินท์  สมุห์นวล
2. เด็กชายสุภชัย  สุยะสา
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ผุยบัวค้อ
2. เด็กชายนพคุณ  พิมพิลา
3. เด็กชายบริวัฒน์  ผดุงสุข
4. เด็กชายศุภชัย  อินล้า
5. เด็กชายศุภโชค  ประกอบสุข
6. เด็กชายสราวุธ  สุภาพ
 
1. นายสมภพ  ดานขุนทด
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์นาง
2. เด็กหญิงชุตินันท์  บุญศรี
3. เด็กหญิงณฐินี  ราชารี
4. เด็กหญิงทัศนีย์  มึมขุนทด
5. เด็กหญิงนิตยา  เสวยตะขบ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  พยุยงค์
 
1. นายสมภพ  ดานขุนทด
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิตรกร  บุญไธสง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  มั่นภักดี
3. เด็กชายทวีโชค  เอี่ยมรัมย์
4. เด็กชายธีรภัทร  พูลทวี
5. เด็กชายนพรัตน์  มึมขุนทด
6. เด็กชายนันทวัฒน์  จิวราช
7. เด็กชายปรมินทร์  พิมพ์อักษร
8. เด็กชายสมพร  เฮากระโทก
 
1. นายสมภพ  ดานขุนทด
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  การพงศ์ศรี
2. เด็กหญิงฐิติยา  โภคานุรักษ์
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  สมุห์นวล
4. เด็กชายทินกร  เกศศรี
5. นายธนากร  อุ่มมี
6. เด็กหญิงรัตนากร  เรืองแสง
7. เด็กหญิงวรรณิศา  พรหมสุวรรณ
8. เด็กชายสิทธิราช  แสนลำภา
9. เด็กหญิงอุไรรัตน์  คำแหง
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมผา
 
1. นายภัคพงษ์  จันทวโร
2. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
3. นายธวัชชัย  สาบัว
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. นางสาวชมพูนุช  นิมิตรสำโรง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เภาถาวร
3. เด็กชายภูรินทร์  ปัญญาใส
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
2. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เทพพิทักษ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ชุมแวงวาปี
3. เด็กหญิงวรัญญา  เทียนโพ
 
1. นางอรพิน  คงหมุน
2. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุตรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ชมเชย
3. เด็กหญิงเมยาวี  ศรีหามี
 
1. นางอรพิน  คงหมุน
2. นางสุเวียง  ไชยปัญหา
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วดัด
2. เด็กหญิงเนตรนภา  จิตเอี่ยม
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธราเทพ  ภูชะดา
2. เด็กชายวรวัฒน์  เงียบกระโทก
 
1. นางอรพิน  คงหมุน
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศธร  หาญประโคน
2. เด็กหญิงเบญจพร  งามพุทธิวรศรี
 
1. นางสาวอรพรรณ  น้อม
2. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  เอมโอด
2. เด็กชายบูรพา  ประภา
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
2. นางสาวอรพรรณ  น้อม
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุลีพร  เงียบกระโทก
2. เด็กหญิงอินทริรา  มาลากุล
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  โทนมี
2. เด็กหญิงเขมิสรา  บับพาน
 
1. นางอรพิน  คงหมุน
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลิตา  หลำพุก
 
1. นางสาวปิยพร  จันทร์ละมูน
 
44 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพล  พันโท
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมผา
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญศรี
 
45 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เขียว
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  รินนางรอง
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญศรี
 
46 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงดวงกมล  เชยสมบัติ
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญศรี
 
47 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงปราณปริยา  สินปรุ
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญศรี
 
48 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  คงเพชรพะเนา
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ชัยฤทธิ์
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญศรี
 
49 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณิดา  เนื่องแก้ว
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ชอบกิจการ
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญศรี
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติยา  โภคานุรักษ์
2. เด็กหญิงพรรณศิริ  ศรีสุก
3. เด็กหญิงวรรณิศา  พรหมสุวรรณ
 
1. นางสุนีย์  ถามั่งมี
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกช  มากมี
2. เด็กหญิงพลอยวิมล  หลักดี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ชนะบุญ
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
52 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75.43 เงิน 14 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ภิญโญยาง
 
1. นางปภัสรา  ศรีรักชาติ
 
53 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงณธิดา  โหน่งหน่าย
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เวฬุบรรพ์
3. เด็กหญิงนิภาธร  คงเป็นนิจ
 
1. นางรัชนี  แสงสี
2. นางทิพามณี  จำเพียร
 
54 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเพชรรดา  ทิพย์โอสถ
 
1. นางรจนา  หงษ์ทอง