สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไชยวัฒน์   สุขเทิ่ง
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ปัญญาฤกษ์ชัย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ลำเชือก
 
1. นายทรงวุฒิ   ทศไกร
 
3 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมหมาย    มีเงิน
2. เด็กชายสุริยัน    พรไทย
 
1. นายสุรพรรณ    ยงใจยุธ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญนภา    หนูพวก
2. เด็กหญิงจันนี    ดาม
3. เด็กหญิงทิพวัลย์    สามารถ
 
1. นางพวงทิพย์    เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ    ปริมานนท์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    สุขเทิ่ง
2. เด็กหญิงอนัญญา    บุญกอด
3. เด็กหญิงอรัญญา    บุญพามา
 
1. นางพวงทิพย์    เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ    ปริมานนท์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ศิริแก้วเลิศ
2. เด็กหญิงมนันยา    กัณหาชาลี
3. เด็กหญิงเบญญาภา    จันทร์เชื้อ
 
1. นางพวงทิพย์    เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ    ปริมานนท์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา    ถนอมกาย
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  สามารถ
3. เด็กหญิงมณียา    ทองพา
 
1. นางพวงทิพย์    เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ    ปริมานนท์