สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงทู    จัน
2. เด็กหญิงนิภาพร   คำพันธนัง
3. เด็กหญิงพัชรี    ชมดี
4. เด็กหญิงภัทรภรณ์    สีประเสริฐ
5. เด็กหญิงไพริน    เพิ่มพันธ์
 
1. นางนารีรัตน์    จิตธรรมมา
2. นางธัญญลักษณ์    ไชยสัตย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงซกไล   เคือน
 
1. นางมยุรี   พิมสร้อย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงชไมพร   โฉมกระโทก
 
1. นายทรงวุฒิ   ทศไกร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงลัดดา   จันทร์ทา
 
1. นายทรงวุฒิ   ทศไกร
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   สุขเทิ่ง
2. เด็กหญิงทู   จัน
3. เด็กหญิงปิยวรรณ   นนท์ไชย
4. เด็กหญิงพัชรี   ชมดี
5. เด็กหญิงอนัญญา   บุญกอด
6. เด็กหญิงอรัญญา   บุญพามา
7. เด็กหญิงไพริน   เพิ่มพันธ์
 
1. นางวลัยลักษณ์   ชมเจริญ
2. นางสาวจุฑาทิพย์   สำนักดี
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณภา  ประกอบแก้ว
 
1. นางกัญญาภัค  บวรบุญ