สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไชยวัฒน์   สุขเทิ่ง
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ปัญญาฤกษ์ชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวุฒิไทย   สายไหล
2. เด็กชายศรชัย    ภาระจิตต์
3. เด็กชายศุภสันติ์    ศรีทองเบ้า
 
1. นางศิริวรรณ   ปริมานนท์
2. นางพวงทิพย์  เกตุทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงทู    จัน
2. เด็กหญิงนิภาพร   คำพันธนัง
3. เด็กหญิงพัชรี    ชมดี
4. เด็กหญิงภัทรภรณ์    สีประเสริฐ
5. เด็กหญิงไพริน    เพิ่มพันธ์
 
1. นางนารีรัตน์    จิตธรรมมา
2. นางธัญญลักษณ์    ไชยสัตย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงซกไล   เคือน
 
1. นางมยุรี   พิมสร้อย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันนิสา   สีไส
 
1. นายประหยัด   พลภูเขียว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปัทมาวดี   ลำเชือก
 
1. นายประหยัด   พลภูเขียว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคมกริช   ชินสมบูรณ์
2. เด็กชายชยานนท์   คงสนิท
3. เด็กชายธนากร   แก้วเกษม
 
1. นายประหยัด   พลภูเขียว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบุญรอด   น้อย
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ปัญญาฤกษ์ชัย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงชไมพร   โฉมกระโทก
 
1. นายทรงวุฒิ   ทศไกร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงลัดดา   จันทร์ทา
 
1. นายทรงวุฒิ   ทศไกร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ลำเชือก
 
1. นายทรงวุฒิ   ทศไกร
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   สุขเทิ่ง
2. เด็กหญิงทู   จัน
3. เด็กหญิงปิยวรรณ   นนท์ไชย
4. เด็กหญิงพัชรี   ชมดี
5. เด็กหญิงอนัญญา   บุญกอด
6. เด็กหญิงอรัญญา   บุญพามา
7. เด็กหญิงไพริน   เพิ่มพันธ์
 
1. นางวลัยลักษณ์   ชมเจริญ
2. นางสาวจุฑาทิพย์   สำนักดี
 
13 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมหมาย    มีเงิน
2. เด็กชายสุริยัน    พรไทย
 
1. นายสุรพรรณ    ยงใจยุธ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญนภา    หนูพวก
2. เด็กหญิงจันนี    ดาม
3. เด็กหญิงทิพวัลย์    สามารถ
 
1. นางพวงทิพย์    เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ    ปริมานนท์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    สุขเทิ่ง
2. เด็กหญิงอนัญญา    บุญกอด
3. เด็กหญิงอรัญญา    บุญพามา
 
1. นางพวงทิพย์    เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ    ปริมานนท์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ศิริแก้วเลิศ
2. เด็กหญิงมนันยา    กัณหาชาลี
3. เด็กหญิงเบญญาภา    จันทร์เชื้อ
 
1. นางพวงทิพย์    เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ    ปริมานนท์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา    ถนอมกาย
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  สามารถ
3. เด็กหญิงมณียา    ทองพา
 
1. นางพวงทิพย์    เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ    ปริมานนท์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณภา  ประกอบแก้ว
 
1. นางกัญญาภัค  บวรบุญ