สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เชิดชูนวน
2. เด็กหญิงณัฐฎการณ์  โสดาราม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บ้านค้อ
 
1. นางสาววิไลพร  งามจั่นศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.54 เงิน 6 1. เด็กชายภานุวัฒน์   สังข์แก้ว
2. เด็กชายอรรคเดช   แสงแก้ว
 
1. นายกิตติศักดิ์   สังข์แก้ว