สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 7 1. เด็กชายสิทธิพันธุ์   ถาวรยิ่ง
 
1. นางนพมาศ   บุญตา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เชิดชูนวน
2. เด็กหญิงณัฐฎการณ์  โสดาราม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บ้านค้อ
 
1. นางสาววิไลพร  งามจั่นศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.54 เงิน 6 1. เด็กชายภานุวัฒน์   สังข์แก้ว
2. เด็กชายอรรคเดช   แสงแก้ว
 
1. นายกิตติศักดิ์   สังข์แก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายธนโชค   โสพันธ์
2. เด็กชายศราวุธ   เชื้อบัวคำ
 
1. นายกิติศักดิ์   เดชประไพ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สกุลคม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขุนเยี่ยมมา
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  ถาวรสาลี
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เตียนพลกรัง
5. เด็กหญิงสุพรรณณิภา  สีขาบ
 
1. นายเยี่ยมพล  ประดับกรณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาดา   ดีสนอง
 
1. นางวิไลพร   ศรีทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายสิทธิพันธ์   ถาวรยิ่ง
 
1. นายเยี่ยมพล   ประดับกรณ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายสิทธิพันธุ์   ถาวรยิ่ง
 
1. นายเยี่ยมพล  ประดับกรณ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาดา   ดีสนอง
 
1. นายเยี่ยมพล  ประดับกรณ์
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87.14 ทอง 4 1. เด็กชายบุญณภพ   สิงห์บุรินทร์
 
1. นางวิไลพร   ศรีทอง