สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายปัญญา  พูพันนา
2. เด็กชายอิทธิภัทร  อินทร์พามา
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  มาลา
2. นางสาวกมลพร  อัตวานิช
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิภาพร  ยันต์นะ
 
1. นายชวลิต  วัฒนภักดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง 7 1. เด็กชายปัญจพล  คำลือ
 
1. นายชวลิต  วัฒนภักดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อินทร์พามา
 
1. นายชวลิต  วัฒนภักดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายปัญจพล  คำลือ
 
1. นายชวลิต  วัฒนภักดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิภาพร  ยันต์นะ
 
1. นายชวลิต  วัฒนภักดี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันญา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มิ่งศิริ
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  นพเคราะห์
4. เด็กหญิงวลัยพรรณ  สามารถกุล
5. เด็กหญิงศิริพร  เพิ่มพร
6. เด็กหญิงสุภาพร  พุทธหาร
 
1. นายพัฒน์ดิลก  วิชัยรัมย์
2. นางพัทธนันท์  วิชัยรัมย์
3. นางสาวกมลพร  อัตวานิช
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ผลจันทร์
2. เด็กชายสมชาย  สีชัยวัน
3. เด็กชายสมพาน  อ้นบำรุง
 
1. นายพัฒน์ดิลก  วิชัยรัมย์
2. นางพัทธนันท์  วิชัยรัมย์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงนัทธิดา  ภูพื้น
2. เด็กชายวีรเดช  คงประเสริฐ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เติมประโคน
 
1. นายพัฒน์ดิลก  วิชัยรัมย์
2. นางพัทธนันท์  วิชัยรัมย์
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 68.29 ทองแดง 21 1. เด็กชายสรศักดิ์  โคศรีสุทธิ์
 
1. นางจิราวรรณ  วงษ์สอาด