สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  โภคพันธ์
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิรันต์  ฮนทุมมา
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  คำกลอง
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หัวข้อ
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรัชญา   สนวนรัมย์
2. เด็กชายอาชิตะ  แก้วกำกง
3. เด็กหญิงแก้วลัดดา  คำสามาน
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  ทิพย์บรรจง
2. เด็กชายพานทองแท้  ปินะกาสัง
3. เด็กหญิงวันใหม่  โหราจารย์
 
1. นางเยาวพาณี  มะปรางค์
2. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรเชษฐ  คนทา
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  กี่โหง
 
1. นางจุฑามาศ  สีพิจิตร
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  หลอดแก้ว
 
1. นางสาวชวิศา  บอนไธสง