สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  ทับทิมศรี
 
1. นางวิลาสินี  วงศ์วิไล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกษราพร  เกิดสันเทียะ
 
1. นางสาวกรกนก  บุญสอน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงสัย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อุปสีดา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ภูมิสิริจงชัย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ยุดรัมย์
3. เด็กหญิงพุฒิพงษ์  รักพูงวงศ์
4. เด็กหญิงรวิภา  บุญมา
5. เด็กหญิงศิรินภา  น้ำเย็น
6. เด็กหญิงสกลสุภา  แป้น
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภูวดลพัฒณะ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  คำสนวน
9. เด็กหญิงอำไพภรณ์  คุชิตา
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีณรงค์
 
1. นายสถาพร  จันทร์คลาย
2. นางสาวdidod  บุญสอน
3. นางสาวอภิรดา  นาที
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภณ  คุชิตา
2. เด็กชายพชร  อินทร์แก้ว
3. เด็กชายวรินทร  ศรีพระจันทร์
 
1. นายนพวงศ์  เมืองสีสุข
2. นางรัชนีวรรณ  จรรยาดี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนี  เข็มประภา
2. เด็กหญิงณิชากร  จิตรเพิ่ม
3. เด็กหญิงวรรณา  สีรูปี
 
1. นางสาวพัชรี  ใจยะสาร
2. นางสาววิพักร์  ลัทธิไพร
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  มาดี
3. เด็กหญิงเกษราพร  เกิดสันเทียะ
 
1. นายธีรวุฒิ  กันบัวลา
2. นางวิชุดา  ประวัติพงษ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิรนภา  น้ำเย็น
2. นางสาวอนัญญา  ขาวรัมย์
3. นางสาวอำไพภรณ์  คุชิตา
 
1. นางมิ่งขวัญ  แป้น
2. นางสาวภราดร  บัวผดุง
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบงกช  เสือแก้ว
 
1. นางสาวโชติกา  ชุมนุมชาติ