สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - - 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ชำนาญปืน
2. เด็กชายโกมินทร์  กงแก้ว
 
1. นางสาวยุพิน  ถาวรสิน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา  ชัยยันต์
2. เด็กชายกฤษดา  ผาย้อย
3. เด็กหญิงดวงกมล  สีหล้าน้อย
4. เด็กชายวิทวัส  เย็นฉ่ำ
5. เด็กชายอภิวัณ  นกเทศ
6. เด็กหญิงอุมาพร  บุพลับ
 
1. นางมานิตา  ชาญฉลาด
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ออมสิน
2. เด็กชายสมโภช  ระห้อย
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ดีมา
 
1. นางสุจินตนา  พรมงาม
2. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริยา  วันแก้ว
2. เด็กชายมงคล  วงษ์ระเบียบ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  นิยมจันทร์
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  ออมสิน
2. เด็กหญิงวรัญญา  เหล็กดี
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  แม่นปืน
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงพิชญ์จุฑามาส  ธรรมสาโรช
2. เด็กหญิงวรัชยา  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายสรวิชญ์  ระห้อย
 
1. นางอนงค์  อินทา
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายมานิตย์  ลุประมาณ
 
1. นางวนิดา  เฟื่องฟุ้ง
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพร  หารสุโพธิ์
2. เด็กชายพิพัธน์  ดิสวิมูล
3. เด็กชายภูวนัย  สุขไทย
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม