สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงขวัญหทัย   จันทำมา
2. เด็กหญิงมัลลิกา   คำน้อย
 
1. นายนรินทร์   ภูดวงเดือน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัณณพร   ภูษาพันธ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล   แข็งแรง
3. เด็กหญิงอรดี   ถามั่งมี
 
1. นายประลอง    ถาวรสาลี
2. นางสาวนฤมล  คูหาแก้ว
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนพัฒน์   ภูษาพันธ์
2. เด็กชายธวัชชัย   เกตุไหม
3. เด็กชายพงศ์อมร   จำรัสศรี
 
1. นางสาวนฤมล  คูหาแก้ว
2. นายประลอง  ถาวรสาลี