สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภารดี   ถามั่งมี
2. เด็กหญิงวิลัยวรรณ   โปร่งนอก
 
1. นางสาวนฤมล  คูหาแก้ว
2. นายระนอง  สายทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติมา   พลสาลี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์   ชัยศรี
4. เด็กหญิงวลัย   เวชการ
5. เด็กหญิงสิริมา   จันทศรี
 
1. นางสาวนฤมล   คูหาแก้ว
2. นายระนอง  สายทอง
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงขวัญหทัย   จันทำมา
2. เด็กหญิงมัลลิกา   คำน้อย
 
1. นายนรินทร์   ภูดวงเดือน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัณณพร   ภูษาพันธ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล   แข็งแรง
3. เด็กหญิงอรดี   ถามั่งมี
 
1. นายประลอง    ถาวรสาลี
2. นางสาวนฤมล  คูหาแก้ว
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนพัฒน์   ภูษาพันธ์
2. เด็กชายธวัชชัย   เกตุไหม
3. เด็กชายพงศ์อมร   จำรัสศรี
 
1. นางสาวนฤมล  คูหาแก้ว
2. นายประลอง  ถาวรสาลี
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 13 1. เด็กชายนราธิป   เกษอินทร์
 
1. นางสาวธีระดา   ทับกระโทก