สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนผาสุก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายพิชิตพงษ์  พึ่งไพสาร
2. เด็กหญิงอมรา  เหนือเกาะหวาย
3. เด็กชายอานนท์  คำสวรรค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เวชสุกรรม
2. นางโชติกา  พีระธรรมเดช