สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันยา  สไลเนียด
2. เด็กหญิงชุลีภรณ์  บุญสอน
3. เด็กหญิงดลอัปสร  พระมล
4. เด็กหญิงบัวแก้ว  ไวนุสิทธิ์
5. เด็กหญิงบุษยมาศ  มรรคที
6. เด็กหญิงปิยะนุช  บุษบานิมิตรกุล
7. เด็กหญิงพิมชนก  ปัญญาน้ำ
8. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  บุญจันกุล
9. เด็กหญิงรัชดากร  น้ำทรัพย์
10. เด็กหญิงอธิตยา  สุขไสย
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญพานิชย์