สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 7 1. เด็กชายกฤษฎา  มังสวงค์
2. เด็กชายธนพล  พรมนิล
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญพานิชย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันยา  สไลเนียด
2. เด็กหญิงชุลีภรณ์  บุญสอน
3. เด็กหญิงดลอัปสร  พระมล
4. เด็กหญิงบัวแก้ว  ไวนุสิทธิ์
5. เด็กหญิงบุษยมาศ  มรรคที
6. เด็กหญิงปิยะนุช  บุษบานิมิตรกุล
7. เด็กหญิงพิมชนก  ปัญญาน้ำ
8. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  บุญจันกุล
9. เด็กหญิงรัชดากร  น้ำทรัพย์
10. เด็กหญิงอธิตยา  สุขไสย
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญพานิชย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายภูชิต  สิงเสียว
 
1. นางจีฬาภรณ์  ศรีโพธิ์ชัย