สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกลิ่นแก้ว  สิงเถื่อน
2. เด็กหญิงจิตติญา  วงศ์อินพ่อ
3. เด็กหญิงชนัญญา  พรมเทวา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมเทวา
5. เด็กหญิงดวงเดือน  มหาวงค์
6. เด็กหญิงปราณี  สุวรรณภา
7. เด็กหญิงปราถนา  เขื่อนหมั่น
8. เด็กหญิงภณิดา  เฟื่องเดช
9. เด็กหญิงรจนา  ครุฑป่า
10. เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณภา
11. เด็กหญิงวันวิสา  เซี่ยมกิ่ง
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุนทรสวัสดิ์
13. เด็กหญิงอภิญญา  ฆ้องสีทา
14. เด็กหญิงอภิญญา  เพลินพร้อม
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ชุนสอน
 
1. นายสำเริง   ตามครบุรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุวิตา  เวชโสม
 
1. นายมานิต  ทาหาวงศ์