สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพันธ์  กรสร
2. เด็กหญิงจันทนา  ทำแก้ว
3. เด็กหญิงณัชชาวีณ์  ลินเกษ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายศิลป์
5. เด็กชายธีรวัฒน์  เวชพะพา
6. เด็กชายพงษ์ศิริ  เวชอรุณ
7. เด็กชายพลาดณ  เวชอรุณ
8. เด็กหญิงพิภาวดี  รอยดี
9. เด็กชายภาณุวิชญ์  เวชอรุณ
10. เด็กหญิงยุวดี  ดวงจำลอง
11. เด็กชายวีระวัฒน์  คำพันธ์แก้ว
12. เด็กชายศักรินทร์  สมบรูณ์
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีคล้าย
14. เด็กชายอรรถชัย  เวชพะพา
15. เด็กชายอันวา  เนินบก
16. เด็กชายอาทิตย์  กรสร
17. เด็กหญิงอารียา  ศรีกุล
18. เด็กชายอโนชา  นาอูบ
19. เด็กชายอโนชา  ลากุลเพีย
20. เด็กหญิงแพรวา  ลินเกษ
 
1. นายอำนาจ  บุญล้อม
2. นายคำมาย  บาลี
3. นายอภิชัย  เกศสุวรรณ
4. นายมานิต  ทาหาวงศ์