สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพันธ์  กรสร
2. เด็กหญิงจันทนา  ทำแก้ว
3. เด็กหญิงณัชชาวีณ์  ลินเกษ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายศิลป์
5. เด็กชายธีรวัฒน์  เวชพะพา
6. เด็กชายพงษ์ศิริ  เวชอรุณ
7. เด็กชายพลาดณ  เวชอรุณ
8. เด็กหญิงพิภาวดี  รอยดี
9. เด็กชายภาณุวิชญ์  เวชอรุณ
10. เด็กหญิงยุวดี  ดวงจำลอง
11. เด็กชายวีระวัฒน์  คำพันธ์แก้ว
12. เด็กชายศักรินทร์  สมบรูณ์
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีคล้าย
14. เด็กชายอรรถชัย  เวชพะพา
15. เด็กชายอันวา  เนินบก
16. เด็กชายอาทิตย์  กรสร
17. เด็กหญิงอารียา  ศรีกุล
18. เด็กชายอโนชา  นาอูบ
19. เด็กชายอโนชา  ลากุลเพีย
20. เด็กหญิงแพรวา  ลินเกษ
 
1. นายอำนาจ  บุญล้อม
2. นายคำมาย  บาลี
3. นายอภิชัย  เกศสุวรรณ
4. นายมานิต  ทาหาวงศ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกลิ่นแก้ว  สิงเถื่อน
2. เด็กหญิงจิตติญา  วงศ์อินพ่อ
3. เด็กหญิงชนัญญา  พรมเทวา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมเทวา
5. เด็กหญิงดวงเดือน  มหาวงค์
6. เด็กหญิงปราณี  สุวรรณภา
7. เด็กหญิงปราถนา  เขื่อนหมั่น
8. เด็กหญิงภณิดา  เฟื่องเดช
9. เด็กหญิงรจนา  ครุฑป่า
10. เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณภา
11. เด็กหญิงวันวิสา  เซี่ยมกิ่ง
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุนทรสวัสดิ์
13. เด็กหญิงอภิญญา  ฆ้องสีทา
14. เด็กหญิงอภิญญา  เพลินพร้อม
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ชุนสอน
 
1. นายสำเริง   ตามครบุรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุวิตา  เวชโสม
 
1. นายมานิต  ทาหาวงศ์
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 60 ทองแดง 28 1. เด็กชายน๊อต  เจอะรัมย์
 
1. นางรุ่งฤดี   แปดริ้ว