สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงอภิชญา   บุญสมบูรณ์
 
1. นางนิยม   ฤทธิ์เจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญณรงค์   ใจงูเหลือม
 
1. นายวัฒนพงษ์   พูนทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามณี   ซังลา
2. เด็กหญิงนลินี   เฌอรัมย์
3. เด็กหญิงพฤาพร   ทองคต
 
1. นางสุรีพร   โรจนเกษตร
2. นายวิโรจน์   โรจนเกษตร