สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงอภิชญา   บุญสมบูรณ์
 
1. นางนิยม   ฤทธิ์เจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพรลี   ชอน
 
1. นางกมลา   รักษาศิลป์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญณรงค์   ใจงูเหลือม
 
1. นายวัฒนพงษ์   พูนทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามณี   ซังลา
2. เด็กหญิงนลินี   เฌอรัมย์
3. เด็กหญิงพฤาพร   ทองคต
 
1. นางสุรีพร   โรจนเกษตร
2. นายวิโรจน์   โรจนเกษตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   งามจั่นศรี
2. เด็กหญิงสุจิตรา   ก้องสูงเนิน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ไล่กระโทก
 
1. นางสุรีพร  โรจนเกษตร
2. นายวิโรจน์  โรจนเกษตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวุฒิ   สละวิจิตร
2. เด็กชายนฤพล   กันอาน
3. เด็กชายภัทรพงษ์   วงศ์ประโคน
4. เด็กชายภานุพงศ์   อันทะนนท์
5. เด็กชายวรวุธ   กุ่มเรือง
 
1. นายปรีชา   นับประสิทธิ์
2. นางนิยม   ฤทธิ์เจริญ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติกา   ตีสถิตย์
2. เด็กหญิงณัฐชา  กุ่มประสิทธิ์
3. เด็กหญิงดวงกมล  เรืองมนตรี
4. เด็กหญิงนลินี   เฌอรัมย์
5. เด็กหญิงพรลี   ซอน
6. เด็กหญิงพฤาพร  ทองคต
7. เด็กหญิงพัชรินทร์   พันธ์สุข
8. เด็กหญิงศศิประภา   งามขาว
9. เด็กหญิงสิรีธร   สุขเอี่ยม
10. เด็กหญิงสุภาวดี   มณีรัตน์
11. เด็กหญิงสุรีรัตน์   งามจั่นศรี
12. เด็กหญิงอภิชญา   ซังลา
13. เด็กหญิงอภิชญา  บุญสมบูรณ์
14. เด็กหญิงอารีรัตน์   นามกัง
15. เด็กหญิงอุไรรัตน์   ลาภา
 
1. นางสาวปุญณพัฒน์   ลาภา
2. นางสาวอุดมลักษณ์   กันพงษ์
3. นางสาวนิตยา  สังชม
4. นางนิยม  ฤทธิ์เจริญ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงวริษา   กุลสากล
2. เด็กหญิงอรจิรา   ผลพยุง
3. เด็กหญิงอริสรา   จินดานุ
 
1. นางอุไรวรรณ  ศิริเจริญ
2. นางลักษณา  ปลั่งสมบัติ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นายธนวัฒน์  สีขาว
2. เด็กหญิงสุจิตรา   ก้องสูงเนิน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ไล่กระโทก
 
1. นางอุไรวรรณ   ศิริเจริญ
2. นางลักษณา   ปลั่งสมบัติ