สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คำน้อย
2. เด็กชายวรชัย  ยิ่งใหญ่
3. เด็กหญิงวราพร  สอนสะอาด
 
1. นางอนงค์รัตน์  อ่อนทรง
2. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชีวรัตน์  บุญณะอินทร์
 
1. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  สังข์ชม
2. เด็กหญิงพรพนา  สังเทียม
3. เด็กหญิงรมย์ธิรา  บัวพล
 
1. นางดุลภากร  เจียมตน
2. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  ปัญญาไว
2. เด็กหญิงพรสินี  นามลิวัลย์
3. เด็กหญิงวรณิดา  พลอยมุข
 
1. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
2. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชีวรัตน์  บุญณะอินทร์
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ชาอินทร์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวพล
 
1. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
2. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดิษฐ์   คุ้มตัว
2. เด็กชายนิลวิจิตร์   สินโท
 
1. นางจารุณี    เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวอุมาพร   บัวพล
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายพงศกร  สังชม
2. เด็กชายศวีระ   บุญเพ็ง
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชีวรัตน์  บุญณะอินทร์
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษิณ  บุญสร้าง
2. เด็กชายพงศกร  สังชม
 
1. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล