สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  จันทะมุด
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐพล  พลยุทธ
2. เด็กชายไตรภพ  สังข์ทิพย์
 
1. นางดุลภากร  เจียมตน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คำน้อย
2. เด็กชายวรชัย  ยิ่งใหญ่
3. เด็กหญิงวราพร  สอนสะอาด
 
1. นางอนงค์รัตน์  อ่อนทรง
2. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - - 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  พงษ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงนันทิกา  หงษ์นะกุล
3. เด็กชายพสธร  วงค์กลม
4. เด็กหญิงวริศรา  ธิตะโคตร
5. เด็กชายสัมฤทธิ์  เร็วเสลา
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
2. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปิยะนัน  จิรเมฆ
2. เด็กหญิงพรสินี  นามลิวัลย์
3. เด็กหญิงวรณิดา  พลอยมุข
4. เด็กหญิงสุวิษา  จันวิเศษ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีพลลศ
 
1. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
2. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชีวรัตน์  บุญณะอินทร์
 
1. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - - 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำพันธ์
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  สังข์ชม
2. เด็กหญิงพรพนา  สังเทียม
3. เด็กหญิงรมย์ธิรา  บัวพล
 
1. นางดุลภากร  เจียมตน
2. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  ปัญญาไว
2. เด็กหญิงพรสินี  นามลิวัลย์
3. เด็กหญิงวรณิดา  พลอยมุข
 
1. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
2. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  สวัสดีที่อยู่สุข
2. เด็กหญิงปิยะดา  กองต๊ะ
3. เด็กหญิงอรณิชา  แน่นอุดร
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
2. นางดุลภากร   เจียมตน
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชีวรัตน์  บุญณะอินทร์
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ชาอินทร์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวพล
 
1. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
2. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
12 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดิษฐ์   คุ้มตัว
2. เด็กชายนิลวิจิตร์   สินโท
 
1. นางจารุณี    เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวอุมาพร   บัวพล
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายพงศกร  สังชม
2. เด็กชายศวีระ   บุญเพ็ง
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชีวรัตน์  บุญณะอินทร์
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษิณ  บุญสร้าง
2. เด็กชายพงศกร  สังชม
 
1. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล