สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งคอม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ภูวงศ์ษา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหลาไผ่
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เขียวสะอาด
4. เด็กหญิงปิณฑิรา  ยิ่งมล
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีตาแสน
 
1. นางพริดา  สุขเนตร
2. นางสอางทิพย์  ชาญสมิง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริณา  หาญมนตรี
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดสุด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุรักษ์  อุปถัมภ์
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดสุด
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัชญา  กันดารี
 
1. นางสมใจ  มะลิ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายตุลาชัย  เพียโคตร
2. เด็กชายพลวัฒน์  เสนพันธ์ลำ
3. เด็กชายศุภักษร  พืชเพียร
 
1. นางละเมียด  สมบูรณ์พงศ์
2. นางสาววันทนา  ลิขิตปัญญา