สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งคอม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายรัตนพงษ์  ทนุกูล
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  รองทอง
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายชัชวาล  จงเจริญ
2. เด็กชายสุริยัน  พิทักษิณ
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงเนตร
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดสุด
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.5 เงิน 19 1. เด็กหญิงชลธิชา  เขียวมรกต
2. เด็กหญิงชลิตา  แก้วตา
3. เด็กชายธนภูมิ  บัวภาเขียว
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดสุด
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรา  เท้าเลา
2. เด็กชายอรรถพล  จวงสอน
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.33 เงิน 6 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุระพันธ์
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี