สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งคอม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุชาสินี  ขุนเจริญผล
 
1. นางสาวจิรายุ  คำภักดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปั่นแก้ว
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เชื้อคำฮด
3. เด็กชายประสิทธิ์  รัตน์นอก
4. เด็กหญิงวลัยพร  สิงคอม
5. เด็กหญิงอุษณีย์  ชำนาญปืน
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
2. นางสอางทิพย์  ชาญสมิง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายสงกรานต์  ทุมทอง
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ใจขันแก้ว
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายประจักษ์  สีมา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  พิทักษิณ
3. เด็กชายอัจฉริยะ  ใจสงฆ์
 
1. นางละเมียด  สมบูรณ์พงศ์
2. นางสาววันทนา  ลิขิตปัญญา