สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งคอม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุชาสินี  ขุนเจริญผล
 
1. นางสาวจิรายุ  คำภักดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ภูวงศ์ษา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหลาไผ่
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เขียวสะอาด
4. เด็กหญิงปิณฑิรา  ยิ่งมล
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีตาแสน
 
1. นางพริดา  สุขเนตร
2. นางสอางทิพย์  ชาญสมิง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปั่นแก้ว
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เชื้อคำฮด
3. เด็กชายประสิทธิ์  รัตน์นอก
4. เด็กหญิงวลัยพร  สิงคอม
5. เด็กหญิงอุษณีย์  ชำนาญปืน
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
2. นางสอางทิพย์  ชาญสมิง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายรัตนพงษ์  ทนุกูล
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายสงกรานต์  ทุมทอง
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  รองทอง
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายชัชวาล  จงเจริญ
2. เด็กชายสุริยัน  พิทักษิณ
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ใจขันแก้ว
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริณา  หาญมนตรี
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดสุด
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุรักษ์  อุปถัมภ์
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดสุด
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัชญา  กันดารี
 
1. นางสมใจ  มะลิ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายประจักษ์  สีมา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  พิทักษิณ
3. เด็กชายอัจฉริยะ  ใจสงฆ์
 
1. นางละเมียด  สมบูรณ์พงศ์
2. นางสาววันทนา  ลิขิตปัญญา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายตุลาชัย  เพียโคตร
2. เด็กชายพลวัฒน์  เสนพันธ์ลำ
3. เด็กชายศุภักษร  พืชเพียร
 
1. นางละเมียด  สมบูรณ์พงศ์
2. นางสาววันทนา  ลิขิตปัญญา
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงเนตร
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดสุด
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.5 เงิน 19 1. เด็กหญิงชลธิชา  เขียวมรกต
2. เด็กหญิงชลิตา  แก้วตา
3. เด็กชายธนภูมิ  บัวภาเขียว
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดสุด
 
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรา  เท้าเลา
2. เด็กชายอรรถพล  จวงสอน
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.33 เงิน 6 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุระพันธ์
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี