สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอุษา  บุญจันทร์กุล
 
1. นางรัตนา  ครองสกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภานุพงษ์  ตันทิพย์
2. เด็กชายอนุพงษ์  รัณระณา
 
1. นายธวัช  เฟื่องศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชกร  กุหลาบเพ็ชร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตุ้มดีลัง
3. เด็กหญิงนนทิชา  กุหลาบเพ็ชร
4. เด็กหญิงพรชิตา  จำนงค์จิตร
5. เด็กหญิงวรรณิตา  วายลม
 
1. นางรัตนา  ครองสกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงศุภธิดา   สมศรี
 
1. นางอิชยา  มันตะรักษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - - 1. เด็กชายศักรินทร์  ปุริเกษม
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - - 1. เด็กหญิงดุษฎี  จินดาทิพย์
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์