สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติคุณ  ทาสร้อยมล
 
1. นายชัยณรงค์  นาคเสน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกฤษณา   อ่อนหวาน
2. เด็กชายกิติคุณ  ทาสร้อยมล
3. เด็กหญิงพรธีรา   เหนือเกาะหวาย
 
1. นางสาวพิณพานทอง   จกัลยา
2. นางสาวเสาวนีย์  ดาศรี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกฤษณา  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงพรธีรา  เหนือเกาะหวาย
 
1. นายฉัตรชัย  พิบูลย์
2. นางสาวพิณพานทอง  จกัลยา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนวมินทร์  ถาวรยิ่ง
2. เด็กชายนิติพล  สว่างกุล
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ดาศรี
2. นางสาวพิณพานทอง  จกัลยา
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  เพชรกระโทก
2. เด็กชายนันทยศ  เพชรกระโทก
3. เด็กชายภานุวัฒน์  พลรบ
 
1. นายฉัตรชัย  พิบูลย์
2. นางสาวพิณพานทอง  จกัลยา