สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมสงวน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางอาพร  กุชโร
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 15 1. เด็กชายตรา  พรดา
2. เด็กชายพันทัย  ฝอย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พักน้อย
 
1. นางสาวรัตติกาล  เรืองเกิด
2. นางสาวสุมาลี  วิบูลย์ชนม์
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงวันดี  ตน
 
1. นางสาวรัตติกาล  เรืองเกิด