สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรพีภัทร  ฟักอร่อย
2. เด็กชายสุริยา  อุสาห์
 
1. นายชวลิต  เชือนไธสง
2. นายกิิตติพงศ์  เกนขุนทด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญชพร  พูลมงคล
2. เด็กหญิงจรรยา  พิลาวุธ
3. เด็กหญิงฐานิดา  โกรัมย์
4. เด็กหญิงปาลิตา  หาญประทุม
5. เด็กหญิงพรวดี  วารีใส
6. เด็กหญิงภัทราพร  เทียมสง่า
7. เด็กหญิงลินดา  พูพิลึก
8. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เพ็งสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสิรินทร  ทองมาก
10. เด็กหญิงเกตุสินี  เกตุแก้ว
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
2. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
3. นายอธิษฐ์  ดีจรัส
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  อินทะวงษ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อสิพงษ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทรา  โพธิ์อ่อง
2. เด็กชายนนทนา  ศรีอุดร
3. เด็กหญิงภัทราพร  เทียมสง่า
 
1. นางสาวนันทกานต์  คำแหง
2. นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์คลาย
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายจิรายุทธ  เจียมสกุล
2. เด็กชายณรงศักดิ์  เจียมสกุล
 
1. นางมณฑิรา  เถื่อนคำ
2. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงค์พะเนาว์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สิงคเวหน
3. เด็กหญิงรุจจิรา  โพธิ์แก้ว
4. เด็กชายสมพร  เพราะเรืองบิดา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุริยงคตร
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ทูเกาะพลุก
 
1. นางสาววารี   สีสอาด
2. นางประทุมพร  จำนงค์
3. นางสาวจิราภรณ์  ดีจรัส
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญรวินทร์  ใจงูเหลือม
2. เด็กชายอดิศร  ดีมุข
3. เด็กหญิงเรณุกา  เตียนประโคน
 
1. นางราตรี  คงพุทรา
2. นางประทุมพร  จำนงค์
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 1. เด็กชายพลกฤต  ฟักอร่ิอย
2. เด็กชายภูวดล  สิงนวล
 
1. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
2. นายกิตติพงศ์  เกนขุนทด