สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรัญญา  นาควิเศษ
 
1. นางมณฑิรา  เถื่อนคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  แก้วสวย
2. เด็กหญิงชนกสุดา  พรมสู
 
1. นายอธิษฐ์  ดีจรัส
2. นายโสธร  ดีจรัส
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายวัชรพล  คำมาก
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายทัตพงษ์  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงธนัฐดา  พงษ์สมศรี
3. เด็กชายธนันชัย  มมประโคน
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
2. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายกีรติ  พิลาวุธ
2. เด็กชายชินวัตร   เกนขุนทด
3. เด็กชายธัญธร  วงใหญ่
4. เด็กชายพัสกร  ทองแมน
5. เด็กชายเขมทัต  เกตุพงษ์
6. เด็กชายเอกรินทร์  บัญชากิจ
 
1. นายกิตติพงศ์  เกนขุนทด
2. นายชวลิต  เชือนไธสง
3. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  เย็นอุดม
2. เด็กชายอลงกรณ์  ทุมขอน
 
1. นางสาวสุภัตรา  หารกิจ
2. นางสาวฐิติรัตน์  จริยาโสวรรณ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ไวว่อง
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  มิ่งสำริด
3. เด็กชายสมชาย  แสนดี
 
1. นางสาวนันทกานต์  คำแหง
2. นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์คลาย