สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจัตุพร  วงค์สีนวน
 
1. นายโสธร  ดีจรีส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรจนา  กระแสโท
 
1. นางราตรี  คงพุทรา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรวดี  วารีใส
2. เด็กหญิงไปรมา  ดำมีขาว
 
1. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
2. นายโสธร  ดีจรัส
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจารุภัทร  ฟักอร่อย
2. เด็กหญิงสุชานุช  ลาบุตร
3. เด็กชายไร  เฮียง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  จริยาโสวรรณ
2. นางสาวสุภัตรา  หารกิจ
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 8 1. เด็กชายปฏิพล  สาระกิจ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อสิพงษ์