สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรัญญา  นาควิเศษ
 
1. นางมณฑิรา  เถื่อนคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจัตุพร  วงค์สีนวน
 
1. นายโสธร  ดีจรีส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  แก้วสวย
2. เด็กหญิงชนกสุดา  พรมสู
 
1. นายอธิษฐ์  ดีจรัส
2. นายโสธร  ดีจรัส
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงจัตุพร  วงค์สีนวน
 
1. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายทินกร  ศรีอุดร
 
1. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธีรดา  วงค์สีนวน
2. เด็กหญิงลินดา  พูพิลึก
3. เด็กหญิงอัจฉรา  พิลาวุธ
 
1. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
2. นายโสธร  ดีจรัส
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรจนา  กระแสโท
 
1. นางราตรี  คงพุทรา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงภัทราพร  เทียมสง่า
 
1. นางราตรี  คงพุทรา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรพีภัทร  ฟักอร่อย
2. เด็กชายสุริยา  อุสาห์
 
1. นายชวลิต  เชือนไธสง
2. นายกิิตติพงศ์  เกนขุนทด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญชพร  พูลมงคล
2. เด็กหญิงจรรยา  พิลาวุธ
3. เด็กหญิงฐานิดา  โกรัมย์
4. เด็กหญิงปาลิตา  หาญประทุม
5. เด็กหญิงพรวดี  วารีใส
6. เด็กหญิงภัทราพร  เทียมสง่า
7. เด็กหญิงลินดา  พูพิลึก
8. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เพ็งสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสิรินทร  ทองมาก
10. เด็กหญิงเกตุสินี  เกตุแก้ว
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
2. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
3. นายอธิษฐ์  ดีจรัส
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายวัชรพล  คำมาก
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  อินทะวงษ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อสิพงษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายทัตพงษ์  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงธนัฐดา  พงษ์สมศรี
3. เด็กชายธนันชัย  มมประโคน
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
2. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรวดี  วารีใส
2. เด็กหญิงไปรมา  ดำมีขาว
 
1. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
2. นายโสธร  ดีจรัส
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายกีรติ  พิลาวุธ
2. เด็กชายชินวัตร   เกนขุนทด
3. เด็กชายธัญธร  วงใหญ่
4. เด็กชายพัสกร  ทองแมน
5. เด็กชายเขมทัต  เกตุพงษ์
6. เด็กชายเอกรินทร์  บัญชากิจ
 
1. นายกิตติพงศ์  เกนขุนทด
2. นายชวลิต  เชือนไธสง
3. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  เย็นอุดม
2. เด็กชายอลงกรณ์  ทุมขอน
 
1. นางสาวสุภัตรา  หารกิจ
2. นางสาวฐิติรัตน์  จริยาโสวรรณ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทรา  โพธิ์อ่อง
2. เด็กชายนนทนา  ศรีอุดร
3. เด็กหญิงภัทราพร  เทียมสง่า
 
1. นางสาวนันทกานต์  คำแหง
2. นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์คลาย
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจารุภัทร  ฟักอร่อย
2. เด็กหญิงสุชานุช  ลาบุตร
3. เด็กชายไร  เฮียง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  จริยาโสวรรณ
2. นางสาวสุภัตรา  หารกิจ
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
21 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายจิรายุทธ  เจียมสกุล
2. เด็กชายณรงศักดิ์  เจียมสกุล
 
1. นางมณฑิรา  เถื่อนคำ
2. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 8 1. เด็กชายปฏิพล  สาระกิจ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อสิพงษ์
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงค์พะเนาว์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สิงคเวหน
3. เด็กหญิงรุจจิรา  โพธิ์แก้ว
4. เด็กชายสมพร  เพราะเรืองบิดา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุริยงคตร
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ทูเกาะพลุก
 
1. นางสาววารี   สีสอาด
2. นางประทุมพร  จำนงค์
3. นางสาวจิราภรณ์  ดีจรัส
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ไวว่อง
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  มิ่งสำริด
3. เด็กชายสมชาย  แสนดี
 
1. นางสาวนันทกานต์  คำแหง
2. นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์คลาย
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญรวินทร์  ใจงูเหลือม
2. เด็กชายอดิศร  ดีมุข
3. เด็กหญิงเรณุกา  เตียนประโคน
 
1. นางราตรี  คงพุทรา
2. นางประทุมพร  จำนงค์
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 1. เด็กชายพลกฤต  ฟักอร่ิอย
2. เด็กชายภูวดล  สิงนวล
 
1. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
2. นายกิตติพงศ์  เกนขุนทด