สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านละลมติม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตาบประดับ
 
1. นางณัฐภรณ์  สีธรรม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  นิธิวัฒณ์ธนโชค
2. เด็กชายธีรภัทร  จิตรพล
3. เด็กหญิงลัดดา  ชาญศิลป์
 
1. นายอนิรุตน์  จินดาศิริพันธ์
2. นายอานนท์  ศรีคำ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  หอมกลิ่น
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ก้อนเพชร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวิจิตรา  จิตรเพิ่ม
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ก้อนเพชร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิราเมธ   สารพัฒน์
2. เด็กชายนนทกานต์   สลับตาล
3. เด็กชายพรเทพ    เชาว์โคกสูง
4. เด็กชายยศพล   ชำนาญรัมย์
5. เด็กชายวิทย์   เวง
6. เด็กชายอธิบดี   นามวันนา
 
1. นายนริศ   พูนบำนาญ
2. นางวิลาวัณย์   พูนบำนาญ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดาว   เดือน
2. เด็กชายตันติกร    จิตรพล
3. เด็กชายทินกร   จันดาผล
4. เด็กชายธราดล    สารกาญจน์
5. เด็กชายธีรวัฒน์    สวัสดี
6. เด็กชายวรชาติ   คำมาก
 
1. นายนริศ  พูนบำนาญ
2. นางวิลาวัณย์  พูนบำนาญ