สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทราวดี  เดือนใส
 
1. นางประนอมศรี  ดงดินอ่อน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดาราศร
2. นางสาวสุนิสา  แปลงกาย
 
1. นายถวัลย์  บุญเลิศ
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชีวพร  ขันสด
 
1. นางสาวสมฤดี  โพธิ์งาม