สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทราวดี  เดือนใส
 
1. นางประนอมศรี  ดงดินอ่อน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายบูรพล  นามสิน
2. เด็กชายเจษฎา  ผาย้อย
 
1. นายอภิชาติ  เลผาย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดาราศร
2. นางสาวสุนิสา  แปลงกาย
 
1. นายถวัลย์  บุญเลิศ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 6 1. เด็กชายบุรพล  นามสิน
2. เด็กชายเจษฎา  ผาย้อย
 
1. นายอภิชาติ   เลผาย
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงธนดล  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงปณิสตา  ดาราศร
3. เด็กหญิงเกศินี  แสงมณี
 
1. นางสาวสมฤดี  โพธิ์งาม
2. นางนภาพร  ถาวรกุล
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชีวพร  ขันสด
 
1. นางสาวสมฤดี  โพธิ์งาม