สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังรี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานเจริญ
2. เด็กชายพงศกร  เกตุลืม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พละมาตย์
 
1. นางสาวลักขณา  พระภักดี
2. นางสุพัฒตรา  คงเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายธีรภัทร  พยัคฆะ
2. เด็กชายนฤดล  เวชบุญ
 
1. นายสมพร  พรมวงษ์ษา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวิศา  เกตุไหม
 
1. นางสุพัฒตรา  คงเจริญ
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83.14 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐชากร  รินโยธา
 
1. นางสาวลักขณา  พระภักดี