สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังรี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก่นนอก
2. เด็กชายศิริวัฒน์  รักเกษม
 
1. นายสมพร  พรมวงษ์ษา
2. นางสาวลักขณา  กันสการ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  แก้วอำไพ
2. เด็กหญิงศศิธร  เรามานะ
3. เด็กหญิงอารญา  อุตส่าห์
 
1. นางสาวจิราพร  โกศลจิตร
2. นางสาวสุจิตรา  อร่ามศรี